Jazyk systému ve výchozím nastavení Angličtina.
Přejít na Angličtina verze webu?

Ne, děkujiPřejít na Angličtina verzi
hotline: +420-77-44-12-877
megatour

Obchodní podmínky cestovní agentury Megatour

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury Megatour.

Úvodní ustanovení

 

 • 1. Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury Megatour jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní agentury Megatour, ktera je zapsána v obchodním rejstříku pod názvem Mykola Kravchuk, se sídlem Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha 1, Česká republika (dále jen „Podmínky“). Uvedené Podmínky pro účast ve všech jednotlivých službach cestovního ruchu cestovní agentury Megatour se řídí ustanovením občanského zákoníku (§ 852) a jsou upraveny v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.
 • 2. Podmínky cestovní agentury Megatour tvoří nedílnou součást obchodních vztahu mezi zákazníkem a cestovní agentury Megatour.   

I. Účastníky obchodního vztahu jsou:

 

 1. a) Mykola Kravchuk, obchodní značka cestovní agentury Megatour, (dále jen „Megatour“). se sídlem Václavské náměstí 846/1, 11000, Praha 1, Česká republika, IČ 28881311, DIČ 7905224041, který do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních nebo externích prodejních míst (dále jen „Megatour“) a   
 2. b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „zákazník“).

II. Předmět obchodního vztahu

 

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

 • 1. ubytovacích, stravovacích, dopravních, průvodcovských a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“)

III.Vznik obchodního vztahu

 

 • 1. Obchodní vztah mezi zákazníkem a Megatour, v případě jednotlivých služeb, vzniká po souhlasu zákazníka s všeobecnými obchodními podmínkami Megatour na webových strankach www.megatour.cz .  

  1.1.  Znění obchodniho vztahu je v elektronické podobě uveřejněno na veřejné počítačové síti Internet (dále jen „Internet“) na adrese www.megatour.cz (dále také jako „web“).

IV. Cenové a platební podmínky

 

 • 1. Zákazník je povinen uhradit ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou a nebo den připsání platby na účet Megatour.
 • 2, Míra bezpečností Megatour. Při nákupu jednotlivých služeb kreditní kartou, Megatour může požádat u zákazníka kopie průkazu totožnosti majitelekreditní kartě. 
 • 3. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
  1. a) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při vzniku obchodního vztahu.  
 • 4. Megatour má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu jednotlivých služeb  v případě, že dojde ke zvýšení
  1. a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
  2. c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny jednotlivých služeb v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením jednotlivých služeb. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením jednotlivých služeb na emailovou adresu zakaznika, pokud není uvedena, bude zákazník informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny jednotlivých služeb uhradit navýšení ceny jednotlivých služeb. Při porušení tohoto závazku má Megatour právo od jednotlivých služeb odstoupit (§ 852g obč. zák.).

V. Zrušení dohodnutých služeb

 

 • 1. Zrušení dohodnutých služeb
  1. a) Megatour je oprávněn zrušit jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky.
  2. b) Jestliže Megatour jednotlivé služby zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu Megatour  poskytl jiný  jednotlivé služby nejméně v kvalitě odpovídající původní jednotlivých služebam. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nového obchodního vztahu, je Megatour povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny jednotlivých služeb podle zrušeného obchodního vztahu, aniž by byl zákazník povinen platit Megatour odstupné. Jestliže dojde k uzavření nového obchodního vztahu, platby uskutečněné na základě původního obchodního vztahu se považují za platby podle nového obchodního vztahu. Je-li cena novych  jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je Megatour povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
  3. c) Megatour má dále právo zrušit  jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit.

VI. Odstoupení od obchodního vztahu a odstupné

 

 • 1. Megatour je oprávněn před čerpáním jednotlivých služeb od obchodního vztahu odstoupit  z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od obchodního vztahu doručí Megatour zákazníkovi. Účinky odstoupení od obchodního vztahu nastávají dnem doručení oznámení.
 • 2. Zákazník má právo odstoupit od obchodního vztahu
 • a) kdykoli před čerpáním jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí na prodejní místo, kde  jednotlivé služby zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo jednotlivé služby/rezervace. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
 • 3. Výše odstupného zákazníka je stanovena při odstoupení od obchodního vztahu před zahájením čerpání služeb na osobu.
  1. a) 21 a více dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však
   - 200,- Kč za osobu jednotlivých služeb v ČR, Evropě.
  2. b) 20 až 8  dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však
   10% z předem stanovené ceny, avšak u jednotlivých služeb v ČR minimálně 200,- Kč za osobu.
  3. c) 7 až 6 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však
   30% z předem stanovené ceny,
  4. d) 5 až 4 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však
   70% z předem stanovené ceny,
  5. e) 3 až 2 dny skutečně vzniklé náklady, nejméně však
   80% z předem stanovené ceny,
  6. f) méně 24 hodiny -- 100% z předem stanovené ceny.
 • 4. U skupin nad 10 osob se k výše uvedeným lhůtám odstoupení od smlouvy připočítává 10 kalendářních dní.
 • 5. Zákazník nevyčerpá službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy, hradí 100 % předem stanovené ceny.

VII. Reklamace

 

 • 1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve obchodních vztahu s Megatour, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace upravuje Reklamační řád Megatour.

VIII. Pojištění

 

 • 1. Součástí služeb cestovního ruchu Megatour není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt.
 • 2. Pokud zákazník nevyužije možnosti uzavřít pojištění pro cesty a pobyt nebo pokud zákazník nebude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související.  

Závěrečná ustanovení

 

Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 5. května 2012.